hotline dự án phoenix legend hạ long

Trang chủ » rom 파일 다운로드

rom 파일 다운로드

12:35:43 - 08/02/2020

ROM 파일은 일반적으로 컴퓨터 펌웨어 또는 비디오 게임 카트리지에서 하드웨어 장치에 대한 읽기 전용 메모리 ROM 칩의 복사본을 포함하는 데이터 파일입니다. 일반적으로 소프트웨어 에뮬레이션 또는 특정 장치에서 펌웨어를 업데이트하는 데 사용됩니다. 원하는 ROM을 찾은 후에는 을 다운로드하십시오. ZIP 파일은 최대 1.5Gb까지 500mb가 될 것입니다. 추출하지 마십시오! 그런 다음 해당 GApps를 찾습니다. 4.4.2에서 실행되는 ROM을 설치하는 경우 4.4.2에 대한 GApps 패키지를 원할 것입니다. ROM 및 GApps를 SD 카드, 내부 저장소 또는 플래시 드라이브에 저장합니다. 그것은 지금 사용할 수있는 최고의 ROM 사이트 2020 중 하나입니다. 이 iste는 30 개 이상의 뮬레이터에 사용할 수 있는 ROM을 가지고 있으며 애플 I, DOS, 아크론 등과 같은 오래된 컴퓨터 시스템을위한 게임도 있습니다.

여기이 사이트에서, 당신은 심지어 직접 온라인으로 일부 ROM 파일을 재생할 수 있습니다. 참고: ROM 파일은 다른 용도로 사용되므로 다른 파일 서식을 사용할 수 있습니다. 따라서 한 프로그램에서 사용하는 ROM이 다른 프로그램과 호환되지 않을 수 있습니다. ROM 파일이 에뮬레이션에 사용되는 경우 일반적으로 최신 Windows, Mac 및 Linux 운영 체제에서 이전 운영 체제(OS) 소프트웨어를 실행할 수 있도록 하는 데 사용됩니다. 또는 비디오 게임 에뮬레이터를 사용하여 컴퓨터에서 닌텐도 또는 세가 제네시스와 같은 오래된 비디오 게임을 플레이하는 데 사용될 수 있다. 문제를 단순화합니다. 모든 클래식 비디오 게임에는 게임이 포함된 카트리지가 있습니다. 일반적으로 하나의 카트리지는 여러 게임이 있는 카트리지가 있지만 하나의 게임을 의미합니다.

ROM 파일은 해당 게임의 복사본입니다. 그것은 열고 게임을 실행할 수 있도록 각 에뮬레이터에 대한 고유, 특정 형식으로 복사됩니다. 수많은 변형이 있으며 원래 콘솔에 따라 다릅니다. RomsMania에서 무료 ROM및 에뮬레이터를 다운로드하고 좋아하는 게임을 즐기십시오! ROM 파일을 선택하면 됩니다. 지퍼를 깜박이려면 계속 … 실제로 ROM 파일을 다운로드 할 때 고유 한 확장이 있음을 알아야합니다. 확장은 게임이 개발된 게임 콘솔에 따라 다릅니다. 예를 들어 게임보이 어드밴스 ROM을 다운로드하는 경우 확장은 .gba가 됩니다. 게임 보이 등등 .gb있습니다.

적절한 에뮬레이터가 해당 파일을 열고 게임이 표시됩니다. 그것은 좋은 ROM으로 가득 또 다른 최고의 ROM 사이트 2020입니다. 이 사이트에서는 다운로드 페이지에서 일부 게임 플레이 스크린 샷과 함께 게임의 원래 예술 작품을 찾을 수 있습니다.


cập nhật thông tin giá và quỹ hàng mới nhất 2019 dự án vinhomes cầu rào 2 tại hải phòng

Bạn đang xem rom 파일 다운로드 trong

Ý kiến khách hàng

Tư vấn trực tiếp (24/7): 0962181899

Tin nổi bật

Tin đặc biệt

    Bấm Gọi !